Zbývá

dnů
h
min
s.

Podpořte vydání pokračování knihy Tajemství rodových linií na platformě HitHit a získejte odměny.

Obchodní podmínky a podmínky účasti na programech 

Cesta vnitřního klidu a doplňkových akcích a souhlas se zpracováním osobních údajů 

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním přihlášky či formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o knihy a programy Cesta vnitřního klidu (dále jen „CVK“), jehož provozovatelem je Radomír Němeček, IČO: 133 90 082, (dále jen „provozovatel“).

Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. 

Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádané akci a k zasílání programu nadcházejících akcí e-mailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do poznámky přihlášky nebo se z odběru můžete odhlásit v každém doručeném e-mailu kliknutím na odkaz ODHLÁSIT SE Z ODBĚRU na konci každého emailu. Z odběru novinek a plánovaných akcí se můžete odhlásit kdykoliv. 

Více informací k ochraně osobních údajů zde>> 

Přihlášení je možné pouze prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.vnitrniklid.eu a provedením úhrady. 

Přihláška a přístup k on-line programu CVK je platný po objednání a zaplacení a po obdržení potvrzujícího e-mailu s fakturou. Platba se provádí předem převodem na účet či prostřednictvím platební brány e-shopu webové stránky. V případě poruchy funkce či jakémkoli výpadku, obdržíte číslo účtu, výši platby a VS na vámi uvedený e-mail. Ceny jsou uvedeny na webových stránkách u jednotlivých produktů. 

 • Máte-li dotazy k platbě nebo Vám není něco zcela jasné, rádi Vám poradíme. Napište na:  info@vnitrniklid.eu  
 • Veškeré další možnosti komunikace naleznete na webové stránce „kontakty“

Program Cesta vnitřního klidu se skládá z nabídky knih provozovatele, on-line programu 4 kroky ke svobodě a nabídky živých setkávání a přednášek.  

Z nabídky knih je aktuálně k dispozici kniha Tajemství rodových linií, číst1.-Vnitřní dítě. Druhé aktualizované vydání. Vydavatelem je Radomír Němeček. Nabídka bude postupně rozšiřována. 

On-line program CVK se skládá se 4 navazujících a vzájemně se prolínajících částí : 

-léčení rodů a vnitřního dítěte 

– léčení vztahů 

– sebeléčení 

– seberealizace 

Obsahem je zhruba 80 hodin videozáznamů z průběhu Akademie vnitřního klidu 2020, upravených do 2hodinových bloků, tak, jak probíhaly v rámci AVK, a dále originální podpůrné materiály, obrázky či pracovní sešit. 

Živá setkávání, sdílení a účast na přednáškách provozovatele jsou doplňující a zcela dobrovolnou aktivitou účastníků programu CVK. Jde o nepravidelné aktualizace programu CVK, přednášky týkající se aktuálního společenského a planetárního dění a otevírání nových témat, jako např. aktuálně „Nová medicína pro Novou Zemi“. 

Účastí v programu nevzniká provozovateli: 

 • Povinnost konzultace či terapie s účastníkem 
 • Odpovědnost za duševní či fyzické zdraví účastníka a jakékoli jeho reakce na základě četby Radomírových knih či sledování videozáznamů s Radomírem 
 • Odpovědnost za veškeré následné životní změny účastníka, jako např. rozvod, nehoda apod.. 

Upozornění: účast na programu CVK je zcela dobrovolným aktem a projevem svobodné vůle. Účastník do programu vstupuje se záměrem vyvolání změn ve svém životě, osudu, rodině, rodu, neboť sám není spokojený se současným stavem. Chápe, že osobní transformace je neodmyslitelným předpokladem takových změn a že na úrovni ega, mysli, emocí i fyzického těla je změna vždy nekomfortním projevem. Chápe nezbytnost změn i projevů programu CVK a plně přijímá vlastní odpovědnost za svou účast v tomto programu. 

Účastník může do programu vstoupit postupně takto: nejprve přečte knihu Tajemství rodových linií, 1.část- Vnitřní dítě a poté se dobrovolně rozhodně, zda si zakoupí 1.krok ke svobodě. Poté se opět dobrovolně rozhodně, zda bude pokračovat zakoupení 2.kroku atd.. Není žádná povinnost zakoupit program celý a najednou, a takovému účastníkovy nevzniká právo na vrácení úhrady za větší část programu či za celý program CVK. 

Program Cesta vnitřního klidu obsahuje tzv. VIP bonusy. VIP Bonusy jsou myšleny konkrétně originální materiály, videozáznamy, programy apod.., které získá účastník jako součást tzv. “balíčků“ tj. zvýhodněných sad nabídek. Ostatní účastníci nemají na tyto VIP bonusy právní nárok a je pouze na zvážení pořadatel, zda a kdy je zpřístupní širšímu okruhu účastníků.  

Doplňkové programy, jako např. kurzy cchi-kungu, a různé jiné kurzy, je možno absolvovat jako jednotlivé a samostatné akce. Cenu doplňkového programu a obsah naleznete vždy v nabídce na www.vnitrniklid.cz. 

Objednávka je automaticky stornována, pokud není připsána platba na účet 7 dní po odeslání přihlášky a po odeslání potvrzujícího e-mailu. 

Před zaplacením zálohy/celé částky se můžete ještě  odhlásit prostřednictvím e-mailu: info@vnitrniklid.eu. 

V případě odhlášení se z doplňkového programu 10 dnů před zahájením akce je nevratná záloha stanovena jako 25% z celkové ceny. 

V případě doplňkového programu, si provozovatel vyhrazuje právo poskytnout náhradní plnění, např. v podobě video-záznamu, v případě nemožnosti akci uskutečnit, z důvodu tzv. vyšší moci, státních restrikcí, náhlého vyhlášení epidemie, válečného konfliktu, teroristické akce apod.. 

Pokud účastník zruší svou účast 24 hodin před konáním programu nebo v jeho průběhu je jeho platba za program nevratná. Pouze v případě vážných a nenadálých zdravotních nebo osobních důvodů lze po dohodě s lektorem i organizátorem a jejich shodě, již uhrazenou částku přesunout na jinou akci v programu či nabídnout jiné plnění (například elektronickou formou), je-li to možné uskutečnit. 

Odstoupením z programu v jeho průběhu Vám zaniká povinnost uhradit zbylou část doplatků, jsou-li nějaké. Dosavadní úhrady jsou nevratné včetně všech záloh. 

Odstoupením z programu zbavujete provozovatele i organizátora, jakékoli odpovědnosti za Váš následný psychický i fyzický stav. 

Proto se prosím vědomě rozhodněte zúčastnit, abyste neblokovali místo účastníkům, kteří svá rozhodnutí berou vážně. Děkujeme Vám za pochopení. 

Je-li program zrušen z naší strany, budete nejpozději týden před akcí informováni emailem a budou Vám vráceny peníze zpět na Váš účet. 

Účast na programech a doplňkových akcích Cesty vnitřního klidu je dobrovolná. Není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje, případě akcí s osobní účastí organizátora, informovat ho o možných zdravotních komplikacích. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce rovněž o této skutečnosti informovat a to i o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na akci informoval svého ošetřujícího lékaře. Účastník se zavazuje informovat organizátora, pokud se jeho zdravotní stav během akce zhorší nebo jinak změní negativním směrem. Pokud je žena těhotná a chtěla by se přihlásit na akci, je nutné o tom v poznámce přihlášky informovat organizátora, anebo v soukromé zprávě informovat lektora na info@radomír.cz.   

Účastník je v celém průběhu programů a doplňkových akcí za sebe plně odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy a podněty, účastník má po celou dobu programů a doplňkových akcí svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu programů a doplňkových akcí vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhovaná cvičení či ne. 

Účastník si je vědom, že po celou dobu programů, a to i v on-line formě videozáznamů či textu, a doplňkových akcí zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání a své chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává lektor, jsou pouze návody a momentální doporučení, provozovatel ani organizátor nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné a to kdykoli v průběhu semináře. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací. 

Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu programů a doplňkových akcí ani 14 dní před ním a 14 dní po něm. 

Na všech programech a doplňkových akcích není povoleno účastníkům nahrávat zvukové, obrazové či jiné dokumentace či jinak porušovat autorská práva a duševní vlastnictví organizátora, pořadatele a lektora. 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.vnitrniklid.eu 

 

Toto znění je účinné od 22. 8. 2022.  

Tabulka s rozpisem cen programu Cesta vnitřního klidu varianta platby jednorázovou úhradou (bez stravy a ubytování), (přihlášení do 31. 5. 2021):

JEDNORÁZOVÁ ÚHRADA

Cena celkem

66.000 Kč/ 26.000 EUR

Nevratná záloha

26.000 Kč/ 1.000 EUR

Cena I. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Cena II. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Cena III. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Cena IV. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Tabulka s rozpisem cen programu Cesta vnitřního klidu varianta platby záloha + doplatky (bez stravy a ubytování), (přihlášení do 31. 5. 2021):

ÚHRADA ZÁLOHA + DOPLATKY

Cena celkem

66.000 Kč/ 26.000 EUR

Nevratná záloha

26.000 Kč/ 1.000 EUR

Doplatek I. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Doplatek II. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Doplatek III. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Doplatek IV. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Tabulka s rozpisem cen doplňkového programu:

 

Letní speciál wu-xing (přihlášení do 7. 5. 2021):

Cena celkem s ubytováním a stravou

6.500 Kč

Nevratná záloha

555 Kč

Doplatek

5.945 Kč

 

Pozdně letní wu-xing (přihlášení do 11. 8. 2021):

Cena celkem bez ubytování a stravy

2.200 Kč

Nevratná záloha

550 Kč

Doplatek

1.645 Kč

 

Podzimní wu-xing (přihlášení do 17. 11. 2021):

Cena celkem s ubytováním a stravou

6.600 Kč

Nevratná záloha

555 Kč

Doplatek

6.645 Kč

 

Zimní wu-xing (přihlášení do 22. 12. 2021):

Cena celkem bez ubytování a stravy

2.200 Kč

Nevratná záloha

550 Kč

Doplatek

1.645 Kč

 

Jarní wu-xing (přihlášení do 25. 2. 2022)::

Cena celkem s ubytováním a stravou

5.200 Kč

Nevratná záloha

555 Kč

Doplatek

4.645 Kč

 

Balíček wu-xing (obsahuje všech 5 wu-xing akcí – přihlášení do 7. 5. 2021):

Cena (obsahuje: dle rozpisu jednotlivých akcí viz výše)

19.900 Kč

Nevratná záloha (dle jednotlivých akcí viz výše) v případě storna celého balíčku

2.775 Kč

Doplatek

17.125 Kč

Registrace je automaticky stornována, pokud není připsána platba na účet 7 dní po odeslání přihlášky na program a odeslání potvrzujícího e-mailu s podklady k platbě. (Např. pokud je přihlášenému zájemci o program odeslán email s podklady k platbě 1. 3. 2021, je nutné platbu uhradit do 8. 3. 2021). O stornování registrace bude organizátor zájemce vždy informovat také na email uvedený v přihlášce.

Před zaplacením zálohy/celé částky se můžete z programu odhlásit prostřednictvím e-mailu: info@vnitrniklid.eu.

Pokud jste již zaplatili zálohu/ celou částku/ a nemůžete se z vážných důvodů programu zúčastnit, napište co nejdříve, nejpozději však 24 hodin před začátkem konáním akce na e-mail:  info@vnitrniklid.eu. Záloha je nevratná/v případě úhrady celé částky, jde o částku, ve výši ceny nevratné zálohy viz výše Tabulka s rozpisem cen programu Cesta vnitřního klidu varianta platby jednorázovou úhradou.

V případě Doplňkového programu je tato nevratná záloha stanovena jako 25% z celkové ceny, viz rozpis v tabulce výše.

V případě doplňkového programu, si provozovatel vyhrazuje právo poskytnout náhradní plnění, v případě nemožnosti akci uskutečnit.

Pokud účastník zruší svou účast v den konání programu nebo v jeho průběhu je jeho platba za program nevratná. Pouze v případě vážných a nenadálých zdravotních nebo osobních důvodů lze po dohodě s lektorem i organizátorem a jejich shodě, již uhrazenou částku přesunout na jinou akci v programu či nabídnout jiné plnění (například elektronickou formou), je-li to možné uskutečnit.

Odstoupením z programu v jeho průběhu Vám zaniká povinnost uhradit zbylou část doplatků. Dosavadní úhrady jsou nevratné včetně všech záloh.

Odstoupením z programu zbavujete provozovatele i organizátora, jakékoli odpovědnosti za Váš následný psychický i fyzický stav.

Proto se prosím vědomě rozhodněte zúčastnit, abyste neblokovali místo účastníkům, kteří svá rozhodnutí berou vážně. Děkujeme Vám za pochopení.

Program Cesta vnitřního klidu v této podobě se uskuteční pouze při naplnění kapacity minimálního počtu 30 účastníků. V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků, vyhrazuje si organizátor právo na změnu formy či místa konání a datum. O této skutečnosti budete nejpozději 14 dní před původním datem konání prvního workshopu informováni prostřednictvím emailu. Máte právo tuto možnost změny odmítnout, ale budete tak vyřazeni ze skupiny účastníků a budou Vám vráceny peníze.

Doplňkový program wu-xing v této podobě se uskuteční pouze při naplnění kapacity minimálního počtu 12 účastníků. V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků, vyhrazuje si organizátor právo na změnu formy či zrušení akce. O této skutečnosti budete nejpozději 7 dní před datem konání workshopu informováni prostřednictvím emailu. Máte právo tuto možnost změny odmítnout, ale budete tak vyřazeni ze skupiny účastníků a budou Vám vráceny peníze.

Je-li program Cesta vnitřního klidu zrušen vyšší mocí (tj. politické rozhodnutí, živelná katastrofa, pandemie apod.) bude termín akce posunut v rámci programu o jeden termín dopředu a na poslední akci bude stanoven nový termín (například: bude-li zrušen I. workshop (4. – 11. 7. 2021), přesouvá se I. workshop na termín 17. – 24. 10. 2021, workshop II. na termín 7. – 14. 11. 2021, workshop III. na termín 20. – 27. 2. 2022 a pro workshop IV. bude zvolen nový termín).

Je-li program zrušen z naší strany, budete nejpozději týden před akcí informováni emailem a budou Vám vráceny peníze zpět na Váš účet.

Účast na programech a doplňkových akcích Cesty vnitřního klidu je dobrovolná. Není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře. Účastník se zavazuje informovat lektora, pokud se jeho zdravotní stav během semináře zhorší nebo jinak změní negativním směrem. Pokud je žena těhotná a chtěla by se přihlásit na program, je nutné o tom v poznámce přihlášky informovat organizátora, anebo v soukromé zprávě informovat lektora: radomir-nemecek@seznam.cz

 Účastník je v celém průběhu programů a doplňkových akcí za sebe plně odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy a podněty, účastník má po celou dobu programů a doplňkových akcí svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu programů a doplňkových akcí vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhovaná cvičení či ne.

Účastník si je vědom, že po celou dobu programů a doplňkových akcí zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání a své chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává lektor, jsou pouze návody a momentální doporučení, provozovatel ani organizátor nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné a to kdykoli v průběhu semináře. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu programů a doplňkových akcí ani 14 dní před ním a 14 dní po něm.

Na všech programech a doplňkových akcích není povoleno účastníkům nahrávat zvukové, obrazové či jiné dokumentace či jinak porušovat autorská práva a duševní vlastnictví organizátora a lektora.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.vnitrniklid.eu

Toto znění je účinné od 1. 3. 2021.

(Doplněno o mezní termíny přihlášení dne 11. 5. 2021.)

(Doplněno o možnost účasti pouze na I. workshopu dne 24. 5. 2021.)

Obchodní podmínky e-shopu

Všeobecné obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Radomír Němeček 
IČ: 13390082 
DIČ: nejsme plátci DPH 
se sídlem: Pod Hvězdou 173/1  Svatý Kopeček, Olomouc 779 00 

kontaktní údaje:  
email: info@vnitniklid.cz 
telefon: +420 774787676 
(dále jen „prodávající“) 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vnitrniklid.eu . (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v nabídce internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů. Toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží, zasílané službou Zásilkovna doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Zboží v elektronické podobě je doručeno „umožněním přístupu“ k elektronickému dílu, tj. odkazem (link), přístupovým heslem, odkazem ke stažení, zasláním ve vhodném či zkomprimovaném formátu apod.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • zakoupením produktu skrze platební bránu e-shopu
  • vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, je-li požadováno 
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. 

Kupní smlouva je uzavřena až po úhradě zboží kupujícím a přijetím prodávajícím. Oznámení o přijetí úhrady je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je faktura za zboží vystavená prodávajícím. 

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 2. Všechny objednávky a platby přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 3. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Členská sekce

 1. Na základě registrace a zakoupení programu či části programu Cesta vnitřního klidu (CVK) kupujícím, provedené v internetovém obchodě, může kupující přistupovat do členské sekce na základě umožnění přístupu prodávajícím (viz. výše). Zde bude mít k dispozici veškerý zakoupený obsah.
 2. Při registraci, vyplňování objednávek či nákupu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 3. Přístup ke členské sekci je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do členské sekce a zavazuje se nesdělovat tyto údaje třetím osobám či je poskytovat třetím osobám jakýmkoli způsobem. Kupující nese plnou odpovědnost za případné zneužití členské sekce třetími osobami vč. škody způsobené prodávajícímu, porušení autorského zákona a pod..
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání obsahu členské sekce veřejnosti, nad rámec své vlastní přímé rodiny (manžel, děti, rodiče, sourozenci). V případě pořádání či umožnění pořádání veřejné produkce či sdílení obsahu nad rámec zde stanovený, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu 100.000 Kč.
 5. Prodávající může zrušit přístup ke členské sekci, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle, než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, výpadkům internetu či elektrické sítě, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 235 337 9019/3030, vedený u AirBank. • bezhotovostně platební kartou • hotově při předávní zboží, je-li toto umožněno prodávajícím.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  • prostřednictvím výdejny zásilek Zásilkovna na adresu výdejny, kterou kupující určil
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího 
 7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 8.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 13. V případě plateb přijatých prodávajícím a registrovaným jako „předobjednávka“ na dílo budoucí, má prodávající povinnost vydat potvrzení o přijetí platby za předobjednávku, tyto evidovat a kupující informovat o změnách v dostupnosti předobjednaného zboží. Kupující   má právo odstoupit od smlouvy o dodání a požadovat navrácení úhrady v plné výši, pokud prodávající:

– nevystavil potvrzení o přijetí úhrady kupujícím v rámci akce „předobjednávka“ 

– pokud déle, jak 3 po sobě jdoucí měsíce neodeslal kupujícímu informační e-mail s aktuálním stavem jeho předobjednávky  

– pokud nedošlo k uspokojení předobjednávky ano po 12 po sobě jdoucích měsících, s výjimkou přerušení běžící lhůty, z důvodu zásahu vyšší moci, válečného konfliktu, přírodní katastrofy, epidemie apod..  

 


VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Právo od kupní smlouvy odstoupit má kupující pouze v případě zakoupení fyzicky dodávaného zboží, prostřednictvím služby Zásilkovna. U zboží dodaného v elektronické podobě, z povahy věci, odstoupení od smlouvy není možné.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy:
  • v den převzetí zboží, při zjištění poškození zboží, kdy poškození je takového rozsahu, že znemožňuje použití zboží
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.  Práva z vadného plnění 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy. 
 3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží. 
 4. Vyřízení reklamace vyžaduje potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 6. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
 2. http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží – svého díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.8.2022 

Ebook pro rok 2024

Čchi-kung v roce dřevěného draka

Rozbor roku 2024 dle čínské astrologie, medicíny i feng shui. Desítky cviků pro zdraví, stabilizaci těla a mnoho dalšího…